Các sản phẩm vừa mới giao dịch. Hiển thị cho khách hàng tham khảo giá cả thị trường. 

Mọi sản phẩm điều có giá cả ở tại thời điểm giao dịch riêng.

Nếu khách hàng muốn đặt hàng tương tự vui lòng liên hệ Hotline để đăng ký.